Socialinių įgūdžių ugdymas vaikams Akmenės rajono paramos šeimai centre

Socialinės Integracijos Centras - SIC > Naujienos > Projektai > Gebėjimų asimetrija > Socialinių įgūdžių ugdymas vaikams Akmenės rajono paramos šeimai centre

Socialinių įgūdžių ugdymas vaikams Akmenės rajono paramos šeimai centre

Svarbus socialinės kompetencijos komponentas – socialiniai įgūdžiai, kurie įgalina socialinius lūkesčius (normas) atitinkantį veikimą socialinėse situacijose: elgesio viešumoje įgūdžiai, socialinio pažinimo, kitaip – socialinės kognicijos įgūdžiai– elgesio normų žinojimas ir socialinių žinių įvaldymas; savikontrolės įgūdžiai. Pagrindinis socialinės kompetencijos struktūrinis komponentas – socialiniai įgūdžiai; socialinė kompetencija apima tiek socialinius įgūdžius, tiek ir adaptyvų elgesį, savęs valdymą, asmeninę atsakomybę ir kt. Skirtumą tarp socialinių įgūdžių ir socialinės kompetencijos, galima apibūdinti taip: socialiniai įgūdžiai – konkretus išmoktas elgesys, kuris demonstruojamas siekiant atlikti konkrečias socialines užduotis; o sąvoka socialinė kompetencija susijusi su elgesio įvairiose situacijoje vertinimais; vertinimai gali būti grindžiami kriterijais, pvz., visuomenės nustatytomis normomis, ar žmonių nuomonėmis.


Akmenės rajono paramos šeimai centre, rugpjūčio mėnesį ir toliau sėkmingai tęsiama veikla, įgyvendinant Europos socialinio fondo finansuojamą projektą „Gebėjimų asimetrija“, kurį vykdo Socialinės integracijos centro specialistai. Diskutuojant apie bendrųjų gebėjimų ugdymą, aktualu yra tai, kad ugdytojai kuria aktyvias sąveikas skatinančias edukacines aplinkas, kuriose ugdytiniai įsisavina ne tik profesinio orientavimo, bet ir socialinių įgūdžių, kartu su bendraamžiais aktyviai dalyvauja mokymosi veiklose – sprendžiant problemas, dalinantis užduotimis ir pan.; ugdosi gebėjimus, tokius kaip: tinkamos asmeninės erdvės išlaikymas; palaukti savo eilės; inicijuoti ir užbaigti pokalbį; sąveikauti su autoritetingais asmenimis; atpažinti savo ir pripažinti kito žmogaus jausmus; empatijos; kūno kalbos ir mimikos supratimas (suprasti kitų siunčiamus signalus ir į juos orientuojantis keisti savo elgesį) ir kt.


Projekto misija – stiprinti vaiko socialinius įgūdžius, galias veiksmingiau dalyvauti ugdymo(si) procese, stiprinti savarankiškumą. Moksliniais tyrimais patvirtinta, kad įvairiose akademinėse ir neakademinėse veiklose įgyti bendrieji gebėjimai praėjus kuriam laikui gali būti daug svarbesni už konkretaus dalyko akademines žinias.


Straipsnį parengė Socialinės integracijos karjeros konsultantė, specialiosios pedagogikos mokslų daktarė Margarita Jurevičienė