Paslaugos

Lektoriai, konsultantai


Programos ,,Savanorystė probacijos sistemoje: savanoriška neformali pagalba nuteistiesiems – raktas į jų socialinę integraciją, užtikrinantis visuomenės saugumą“ paskirtis – parengti probacijos sistemos savanorius, kurių pagrindinis uždavinys – vykdyti pasiūlytą ar pasirinktą veiklą, lygiaverčiai užtikrinant nuteistųjų resocializaciją ir integraciją bei visuomenės saugumą. Šia programa siekiama sklandžiai perduoti žinią būsimiems probacijos sistemos savanoriams, kam šiai sistemai jie reikalingi, kam jų reikia, koks būtų jų vaidmuo, ką ir kaip jie turėtų daryti, kaip numatoma juos palaikyti, su jais bendradarbiauti ir skatinti.

Programa bus siekiama suteikti dalyviams reikiamų žinių ir kompetencijų, atskleisti pačių būsimų savanorių turimą potencialą, būtiną vykdant savanorišką veiklą probacijos sistemoje. Baigę programą dalyviai žinos ir gebės įvertinti savanoriškos veiklos ypatumus bei nuteistiesiems teikiamos pagalbos privalumus; išmanys probacijos sistemos veiklos specifiškumą, įgys supratimą apie psichologinį bendravimą, patobulins bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas, išmanys kitas sritis, kurios svarbios nuteistųjų resocializacijos ir integracijos procese bei neformaliojo ugdymo pagrindus ir ypatumus bei pritaikomumą probacijos sistemoje.

Mokymų trukmė: 24 val.

Vaikų ir jaunimo nusikalstamumo prevencija, socialinių įgūdžių formavimas, skatinimas mokytis ir įgyti profesiją yra prioritetinė ir viena aktualiausių teisinio reguliavimo sričių. Nusikalstamas veikas padariusiems nepilnamečiams teismai vis dažniau skiria Auklėjamojo poveikio priemonę (LR BK 82 str. 1d. 5 p., 87 str. 2 d. 5 p.) elgesio apribojimą – dalyvauti socialinio ugdymo ar reabilitacijos priemonėse. Mokymų tikslas – ugdyti specialistų gebėjimus kryptingai vykdyti Šiaulių apygardos probacijos tarnybos priežiūroje esančių nepilnamečių socialinių įgūdžių ugdymą, įtvirtinant asmenybės adekvatų prisitaikymą.

Specialistai mokymuose supažindinami su pozityvaus nepilnamečių elgesio įtvirtinimo būdais. Išsamiai pristatomi neadaptyvaus elgesio priežasčių - pasekmių kognityvinis modelis, karjeros projektavimo metodai ir technikos. Mokymų metu įgytas emocinis stabilumas keis požiūrį į save ir į kitus, padės spręsti problemas, kylančias profesinėje veikloje dirbant su nepilnamečiais.

Mokymų trukmė: 16 val.

Trukmė: 2 val.

Grupės dydis: 10 asm.

Tai smurto prevencijos paskaita, kurios tikslas formuoti pagarba ir pripažinimu pagrįstą požiūrį į save ir į kitus. Užsiėmimų metu mokoma pažinti save, suvokti savo elgesio priežastingumą, jo kaitos galimybės. Tai emocinio atsparumo kasdieniniams trukdžiams stiprinimas, prisiimant atsakomybę už savo mintis, veiksmus, sprendimus. Emocijų valdymo gebėjimai, pozityvumo raiška keičia pačios asmenybės kokybę, padeda kurti palankesnius santykius su aplinkiniais.

Paskaitoje diskutuojama apie dalyvių gyvenimo aktualijas, modeliuojamos sprendimų galimybės, padedančios suvokti vidines asmenybės vertybes, pamatinius žmogiškumo signalus. Taikant emocijų laisvinimo metodus, siekiama sutarimo su savo „Aš“, tuo pačiu stiprinamas nesmurtinis santykis ir su kitais.

Užsiėmimus veda: Socialinės integracijos centro psichologė Virginija Servutienė

Ugdant mokinių vertybines nuostatas, svarbu padėti mokiniams ne tik racionaliai suvokti vertybių esmę bei prasmę, bet ir emociškai jas išgyventi.

Tikslas – įgalinti mokytojus keisti požiūrį į diskriminaciją, kaip objektyvią skirtybių izoliaciją, formuoti gebėjimą lygių galimybių temas integruoti į ugdymo turinį.

Seminaro metu bus aptariami iššūkiai ir problemos, kurios atsiranda kalbant su mokiniais, tėvais (ne)diskriminacijos, jos pasekmių (patyčių, profesijos, darbo pasirinkimo ir kt.) klausimais.

Seminaro trukmė: 6 val.

Šiuolaikinių vaikų aktyvumas visiems suprantamas, tačiau jo nepakanka, kad atsirastų tikslingas ir sėkmingas veikimas. Veikti – vadinasi, nuspręsti. Smegenų lūkesčio sistema suaktyvėja, jeigu yra džiaugsmo ar malonumo tikimybė. Vertingiausia motyvacijos forma – vidinė motyvacija. Ji atsiranda, kai žmogus stengiasi iš smalsumo, malonumo ar susidomėjimo. Deja, kiek čia individualumo. Programoje ieškoma integralaus auklėjimo, ugdymo sėkmės. Ugdomas gebėjimas skatinti vaiko norą veikti siekiant konkretaus tikslo ir daryti tai atsižvelgiant į jo poreikius, mokėjimus, gebėjimus ir išorines sąlygas. Supažindinama su motyvuoto elgesio strategijomis, analizuojamas ,,noriu – galiu“ ryšys. Programa aktuali mokytojams, ikimokyklinių įstaigų pedagogams, nes tai naujo požiūrio į auklėjimą ir ugdymą pristatymas.

Seminaro trukmė: 6 val.

Programa siekiama suteikti ugdytojams žinių ir gebėjimų kurti norimos veiklos ir elgesio motyvacijos pagrindus, supažindinti su vidinio motyvavimo strategijomis. Daug dėmesio skiriama asmenybės pažinimui, analizuojamas veiklos kryptingumas (į ką aktyvinti) ir asmenybės aktyvavimas (kaip aktyvinti). Mokoma įveikti psichologines kliūtis, trukdančius siekti sėkmės. Gebėjimas objektyviai priimti ir vertinti save – tai patyčių prevencija. Mokymai įgalina suvokti išskirtinumo privalumus ir trukdžius.

Seminaro trukmė: 6 val.

Programoje aktualizuojama tarpasmeninė sąveika, efektyvus komunikavimas. Mokymų išskirtinumą sąlygoja aktyvi asmeninės darnos paieška. Požiūris į kitus projektuojamas per asmeninio sutarimo prizmę. Siekiama, kad dalyviai, neatsiejamai nuo praktinių situacijų, pakartotų konflikto „technologiją“, aktyvaus klausymo, dėmesingumo įgūdžius. Analizuojami efektyvios socialinės sąveikos veiksniai, įgalinantys atpažinti privalumus ir trukdžius tarpasmeninių santykių kūrimo procese. Dalyviai atsakys į klausimą, kodėl ne visi konfliktai išsprendžiami?

Seminaro trukmė: 6 val.

Rinkos ekonomika grįstoje žinių visuomenėje svarbiausias ir sudėtingiausias uždavinys yra būti konkurencingam bei sėkmingam. Karjeros planavimo gebėjimai tampa vienu iš svarbiausių gebėjimų prisitaikant ne tik prie darbo pasaulio kaitos, bet ir prie gyvenimo pokyčių plačiąja prasme. Todėl labai svarbu kuo ankstyvesniame mokykliniame amžiuje planuoti karjerą, atsižvelgiant į asmeninius siekius ir galimybes, pasirinkti profesiją, kuri labiausiai atitiktų prigimtinį profesinį pašaukimą. Ši kvalifikacijos tobulinimo programa skirta plėtoti mokytojo kompetencijas įgalinti mokinius savarankiškai ir atsakingai planuoti savo karjerą, nepažeidžiant laisvo apsisprendimo.

Mokymo metu atskleidžiama karjeros planavimo samprata. Teorinė medžiaga bei praktinės užduotys padės mokytojui motyvuoti mokinius ieškant atsakymų į klausimus, kodėl aktuali karjeros informacija, kaip priimti vertingiausius sprendimus. Mokytojai įgytas žinias ir įgūdžius galės pritaikyti planuojant ir savo karjerą. Dalyviai aprūpinami metodine medžiaga, kurią kūrybiškai galės taikyti skirtingo amžiaus mokinių grupėse.

Programa rekomenduojama PIT darbuotojams, profesijų patarėjams, klasių auklėtojams, dalykų mokytojams.

Seminaro trukmė: 6 val.

Perėjimas iš mokymosi į darbo pasaulį gali būti ne tik įdomus, netikėtų įspūdžių ir malonių atradimų laikotarpis, bet ir sukelti didžiulę įtampą. Norint sėkmingai valdyti karjerą reikia mokėti rasti sau tinkamą vietą reikiamu laiku ir gebėti pristatyti save. Ši mokymo programa skirta atskleisti įsidarbinimo sėkmę lemiančius veiksnius, psichologinius aspektus iš ieškančiojo darbo ir darbdavio pozicijos bei kitas subtilybes. Programoje pateikiama ne tik teorinė medžiaga, bet ir lavinami praktiniai gyvenimo aprašymo (CV), savęs pristatymo, interviu su darbdaviu įgūdžiai, analizuojami atvejai.

Seminaro trukmė: 6 val.

Vaikystė yra didelių galimybių gebėjimų išryškinimo ir formavimo metas, kuris ateityje gali įtakoti karjeros sėkmę. Todėl ikimokyklinių įstaigų auklėtojų ir pradinių klasių mokytojų vaidmuo, jų kompetencijos šiame etape yra labai reikšmingos ugdant į sėkmę orientuotą asmenybę – vaiką. Ši kvalifikacijos tobulinimo programa skirta ankstyvojo ugdymo karjerai kompetencijų įgijimui, ruošiant vaikus, pradinių klasių mokinius atsakyti į klausimus: kas aš esu ir kuo būsiu? Mokymų metu pateikiama teorinė medžiaga, praktinės užduotys ir žaidimai nukreipti ne tik į profesijų pasaulio pažinimą, bet ir lavinantys vaizduotę, mąstymo, kalbos, sensorinių gebėjimų vystymą bei minčių ir veiksmų laisvės sklaidą.

Seminaro trukmė: 6 val.

Vaiko raida, vertybės nuostatos „kitokių“ atžvilgiu priklauso nuo šeimos požiūrio į visuomenėje vykstančius reiškinius, darbo vaidmenis, socialinę padėtį ir kt. Šeima ir darbo vaidmenų konfliktas – tai ne asmeninė problema. Ši problema sukuria neigiamų padarinių šeimai, darbdaviui, darbuotojui ir visai visuomenei.

Tikslas – suteikti mokinių tėvams žinių Lietuvos ir ES žmogaus teisių, (ne)diskriminacijos ir lygių galimybių srityse, įgalinti kurti moralinėmis vertybėmis grįstus santykius šeimoje.

Seminaro trukmė: 1 val.

Vaiko profesinės karjera neatsiejama nuo šeimos, jos vertybių bei nuostatų. Švietimas karjeros projektavimo klausimais formuoja tėvų teigiamą nuostatą į nuolatinį mokymąsi. Padeda tinkamai įvertinti vaiko ateities ir profesijos pasirinkimo aspiracijas bei realią pagalbą siekiant įgyvendinti karjeros tikslus. Analizuojamas tėvų įtakojimas vaiko apsisprendimui pasirinkti tinkamą karjeros kelią.

Seminaro trukmė: 1 val.

Programa skirta linkusiems nusikalsti nepilnamečiams. Tikslas - įgalinti nepilnamečius socialiniams ir emociniams įgūdžių pokyčiams siekiant sėkmingai adaptuotis aplinkoje bei efektyviai projektuoti individualią karjerą. Programa savo turiniu apima adekvačias asmenybės „Aš“ koncepcijos formavimą: socialinio pasitikėjimo stiprinimą, emocinių reakcijų įsisąmoninimą ir valdymą, socialinių ir komunikacinių įgūdžių ugdymą, mokymąsi savarankiškai projektuoti karjerą. Svarbiausi pokyčiai nukreipti į socialinių vertybių formavimą bei efektyvų karjeros projektavimą. Tam, kad mokymas būtų įdomus naudojami aktyvūs mokymo metodai ir priemonės, kurios didins dėmesingumą, žinių ir įgūdžių įsisavinimą, atsiskleidimo galimybę.

Mokymų trukmė: 18 val

Programoje žaisdami, modeliuodami situacijas, atlikdami praktines užduotis mokiniai ugdo savęs vertinimo gebėjimus, mokosi priimti savo išskirtinumą įvardinant stipriąsias ir rezervines asmenybės puses. Mokosi prisistatyti, suprasti ir įvardinti savo emocines reakcijas, atsakingai priimti sprendimus, atsisakyti menkavertiškumo. Augant pasitikėjimui drąsiau reiškiamos mintys, kinta požiūris į nesėkmes, aktyvėja saviraiška.

Seminaro trukmė: 1,5 val, 3 val.

Programoje analizuojami vidinės motyvacijos veiksniai, savipagalbos būdai, vedantys į sėkmę. Ieškoma kaip problemišką elgesį „konvertuoti“ į savigarbą įtvirtinančias stiprybes. Mokiniai įgyja pasitikėjimo savimi, formuojamas „emocinis stabilumas“. Mokoma(si) kaip sutarti su savimi, įveikti baimes, nerimą, reaguoti stresinėje situacijoje. Analizuojamos sėkmės situacijos padeda įtvirtinti asmeninę atsakomybę už savo elgesį. Žaisdami mokiniai atpažįsta bendravimo, asmeninio reagavimo kliūtis. Esmė – mokomasi „mokytis“, siekiant rezultato: būti sėkmingu, laimingu ir sutarti su savimi. Tai patyčių ir smurto prevencinė programa.

Seminaro trukmė: 1,5 val, 3 val.

Perėjimas iš mokymosi į darbo pasaulį gali būti ne tik įdomus, netikėtų įspūdžių ir malonių atradimų laikotarpis, bet ir sukelti didžiulę įtampą. Norint sėkmingai valdyti karjerą reikia mokėti rasti sau tinkamą vietą reikiamu laiku ir gebėti pristatyti save. Ši mokymo programa skirta atskleisti įsidarbinimo sėkmę lemiančius veiksnius, psichologinius aspektus iš ieškančiojo darbo ir darbdavio pozicijos bei kitas subtilybes. Programoje pateikiama ne tik teorinė medžiaga, bet ir lavinami praktiniai gyvenimo aprašymo (CV), savęs pristatymo, interviu su darbdaviu įgūdžiai, analizuojami atvejai. Programa rekomenduojama vyresnių klasių, profesinių mokyklų mokiniams ir kt.

Seminaro trukmė: 1,5 val, 3 val.


Individualios konsultacijosPaslaugos