Įgyvendinami projektai

Įgyvendinami projektai

Pokyčių transformacija

Socialinės integracijos centras 2021 m. rugpjūčio 23 d. su Europos socialinio fondo agentūra pasirašė projekto „Pokyčių transformacija“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-03-0016) finansavimo ir administravimo sutartį. Siekiant išlikti dinamiškame pasaulyje būtina keistis, atsinaujinti, o tam reikia ieškoti naujų būdų ir priemonių, ugdyti asmenines savybes. Ugdydami gebėjimus, padedančius prisitaikyti prie kintančios aplinkos, lengviau įveikiame kasdieninius iššūkius, priimame teisingesnius sprendimus neapibrėžtumo sąlygomis. Pokyčių situacijos išryškėja individualus mokymosi interesai. Transformuojančio mokymosi dėka keičiasi požiūriai, supratimas, mąstymas.


„Taiki komunikacija-gyvenimo kalba (angl. NVC)”

Socialinės integracijos centras 2021 m. birželio 18 d. su kartu su Empathos partners ir Lietuvos probacijos tarnyba pasirašė projekto „Taiki komunikacija – gyvenimo kalba (ang.NVC)“ (LT03-2-SADM-K01-034) partnerystės sutartį.

Projekto tikslas – vaikų, jaunimo ir jų šeimos gerovės užtikrinimas ir socialinės integracijos stiprinimas Lietuvoje, taikant ir įdiegiant užsienio šalyje sukurtą ir sertifikuotą NVC metodiką.

NVC – tai gyvenimo kalba (angl. a Language of Life), gerumo širdis (angl. the Heart of Nonviolent), kitaip tariant – tai metodas, formuojantis žmogaus gyvenimo ir bendravimo būdą, gyvenimo stilių, padedantis nuoširdžiai įsiklausyti ir suderinti savo ir kitų žmonių jausmus ir poreikius. NVC metodika skirta vaikų/jaunuolių (įskaitant ir vaiko aplinką) bei jų šeimos narių empatijos gebėjimų ir auklėjimo įgūdžių ugdymui.


Sėkmės tandemas


Socialinės integracijos centras 2020 m. gruodžio 18 d. su Europos socialinio fondo agentūra pasirašė Jungtinės veiklos sutartį veikti bendrai dalyvaudamos projekte „Alternatyvių investicijų detektorius (AID)”. Projekto tikslas – plėtojant socialinės integracijos paslaugas, didinti socialiai pažeidžiamų, socialinę riziką ir atskirtį patiriančių asmenų galimybes aktyviai dalyvauti bendruomenėje ir darbo rinkoje.Verslo platforma – HUB

Projekto partneris


Projektas „Verslo platforma-HUB“ skirtas verslumo geną turinčiam žmogui, kuris ieško bendraminčių ir nebijo kurti, svajoti ir svarbiausia norėti. Projekto tikslas – didinti Šiaulių miesto gyventojų verslumą ir aktyvumą darbo rinkoje sudarant palankias sąlygas verslo pradžiai ir plėtrai.
Projekto dalyviams bus suteikta galimybė ne tik pasitikrinti savo idėją – ar ji perspektyvi, bet ir ją realizuoti. Verslumo iniciatyvų skatinimui bus organizuojami renginiai. Sukurtoje bendradarbystės erdvėje tikslinei grupei bus teikiama informacija, verslo konsultacijos. Išskirtina tai, kad gyventojų informavimas ir konsultavimas vyks ir atvirose Šiaulių m. erdvėse (bulvare, aikštėse ir kt.). Tikslinė grupė savanoriaus projekto veiklose. Ketinantys kurti verslus dalyvaus mentorystės sesijose, verslumo ugdymo mokymuose, verslo idėjų pristatyme. Ne mažiau 5 jauno verslo subjektai gaus paramą verslo pradžiai ar plėtrai.

Projekto pareiškėjas – Viešoji įstaiga Nacionalinė regionų plėtros agentūra

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo, LR valstybės biudžeto, Šiaulių miesto savivaldybės ir privačiomis lėšomis.

Gebėjimų asimetrija


Socialinės integracijos centras 2018 m. balandžio 3 d. su Europos socialinio fondo agentūra pasirašė projekto „Gebėjimų asimetrija“ (Nr. 08.3.1-ESFA-K-413-01-0018) finansavimo ir administravimo sutartį.
Kompleksinės projekto veiklos suplanuotos įvertinus socialiai pažeidžiamų asmenų gebėjimų asimetriją, pasyvaus dalyvavimo darbo rinkoje priežastis, išsiaiškinus tikslinės grupės poreikius, Šiaulių apskrities darbo rinkos situaciją ir pareiškėjo bei partnerių akademinę, mokslinę ir praktinę darbo patirtį. Projekto išskirtinumas – apjungiant nevyriausybinių organizacijų patirtį, Šiaulių apygardos probacijos tarnybos praktiką, Šiaulių profesinio rengimo centro švietimo veiklą ir Šiaulių universiteto mokslinių tyrimų pasiekimus, suteikti aukštos kokybės kompleksines, individualizuotas socialinės integracijos paslaugas socialiai pažeidžiamiems asmenims.
Projekto įgyvendinimo metu bus siekiama mažinti socialiai pažeidžiamų asmenų socialinę atskirtį, stiprinant jų vidinę mokymosi ir darbo motyvaciją (padedant suprasti ir atrasti sąsajas tarp sėkmingos profesinės karjeros ir mokymosi), pasitikėjimą savo gebėjimais, atsparumą neigiamam aplinkos poveikiui, ugdant profesinės ir gyvenimo karjeros planavimo gebėjimus, skatinant mokymosi tęstinumą, didinant sėkmingo įsidarbinimo ir dalyvavimo darbo rinkoje galimybes, ugdant bendruosius gebėjimus ir socialinius įgūdžius, būtinus šiuolaikinei darbo rinkai.
Projekto tikslinė grupė – 250 socialiai pažeidžiamų asmenų (socialinės rizikos vaikai, asmenys paleisti iš laisvės atėmimo vietų, nedirbantys ir nesimokantys probacijos pareigūnų prižiūrimi asmenys, socialinės pašalpos gavėjai).
Planuojama projekto trukmė 36 mėn. Projekto veiklos apima Šiaulių r., Akmenės r., Joniškio r., Radviliškio r., Kelmės r., Pakruojo r.Aktyvus gyvenimas brandoje


Socialinės integracijos centras 2018 m. kovo 20 d. su Europos socialinio fondo agentūra pasirašė projekto „Aktyvus gyvenimas brandoje“ Nr. 08.3.2-ESFA-K-415-01-0169 finansavimo ir administravimo sutartį. Socialinės integracijos centro ir bendradarbiavimo su socialiniais partneriais, Šiaulių apygardos probacijos tarnyba bei Šiaulių teritorine darbo birža ilgametė patirtis, Šiaulių r. savivaldybės administracijos įžvalgos bei esama situacija Lietuvoje davė impulsą projekto idėjai. Projekto „Aktyvus gyvenimas brandoje“ tikslas – vyresnio darbingo amžiaus asmenų įgalinimas plėtoti bendruosius gebėjimus aktyviai saviraiškai asmeninėje, socialinėje ir profesinėje veikloje. Tikslui pasiekti suplanuotos kompleksiškos projekto veiklos, siekiant vyresnio darbingo amžiaus asmenų pokyčio sprendžiant socialinius, bendrųjų gebėjimų plėtotės, (ne)diskriminavimo klausimus pozityviai saviraiškai, tiesiogiai palies mažiausiai 136 asmenis.
Planuojama projekto trukmė 24 mėn. Projekto veiklos apima Šiaulių r., Akmenės r., Joniškio r., Radviliškio r., Kelmės r., Pakruojo r.Įmonių socialinės atsakomybės skatinimas

Projekto „Įmonių socialinės atsakomybės skatinimas“ tikslas – sukurti funkcionalią socialinės atsakomybės sistemą, kuri skatintų įmones savo veikloje taikyti socialinės atsakomybės principus bei informuoti ir šviesti visuomenę įmonių socialinės atsakomybės (toliau – ĮSA) srityje.

Projekto pradžia – 2017-12-13, pabaiga – 2023-03-01Gyvenu LT

Projekto partneris

Projekto „Gyvenu LT“ tikslas – palengvinti socialinę atskirtį patiriančių darbingų pabėgėlių ir kitataučių integraciją į bendruomenę ir darbo rinką.

Socialinės integracijos centras yra projekto Gyvenu LT” partneris ir prisideda prie veiklų įgyvendinimo ir vykdo užsiėmimus, kurių metu projekto dalyviai skatinami kuo daugiau bendrauti lietuvių kalba.

Projekto veiklos apima aktualias temas: Lietuvos kultūros pažinimas per tautinį šokį – pasitelkiant Lietuvos tautinius šokius tikslinės grupės atstovai supažindinami su Lietuvos kultūra, skatinami bendrauti lietuvių kalba tarpusavyje ir su lietuviais; informavimas ir tarpininkavimas gaunant socialines paslaugas – teikiamos nuolatinės konsultacijos ir tarpininkavimas jas gaunant; profesinės karjeros planavimas – mokymai, kurių tikslas – sudaryti tikslinės grupės asmenims galimybes įgyti žinių bei įgūdžių, reikalingų sėkmingai integracijai į darbo rinką, Lietuvos visuomenę bei formuoti pilietines vertybines nuostatas; savanorystė – mokymai, skatinantys savanorišką veiklą; bendradarbiavimas ir informacijos sklaida – vieša diskusija miesto renginio metu ir 9 TV laidos, skirtos pristatyti sėkmingas pabėgėlių ir kitataučių bei jų šeimos narių integracijos į visuomenę ir darbo rinką istorijas.

Projektas finansuojamas ES struktūrinių fondų, LR valstybės biudžeto, Šiaulių miesto savivaldybės ir privačiomis lėšomis.