SIC


Gebėjimų asimetrija

Nr. 08.3.1-ESFA-K-413-01-0018


Socialinės integracijos centras 2018 m. balandžio 3 d. su Europos socialinio fondo agentūra pasirašė projekto „Gebėjimų asimetrija“ (Nr. 08.3.1-ESFA-K-413-01-0018) finansavimo ir administravimo sutartį.
Kompleksinės projekto veiklos suplanuotos įvertinus socialiai pažeidžiamų asmenų gebėjimų asimetriją, pasyvaus dalyvavimo darbo rinkoje priežastis, išsiaiškinus tikslinės grupės poreikius, Šiaulių apskrities darbo rinkos situaciją ir pareiškėjo bei partnerių akademinę, mokslinę ir praktinę darbo patirtį. Projekto išskirtinumas - apjungiant nevyriausybinių organizacijų patirtį, Šiaulių apygardos probacijos tarnybos praktiką, Šiaulių profesinio rengimo centro švietimo veiklą ir Šiaulių universiteto mokslinių tyrimų pasiekimus, suteikti aukštos kokybės kompleksines, individualizuotas socialinės integracijos paslaugas socialiai pažeidžiamiems asmenims.
Projekto įgyvendinimo metu bus siekiama mažinti socialiai pažeidžiamų asmenų socialinę atskirtį, stiprinant jų vidinę mokymosi ir darbo motyvaciją (padedant suprasti ir atrasti sąsajas tarp sėkmingos profesinės karjeros ir mokymosi), pasitikėjimą savo gebėjimais, atsparumą neigiamam aplinkos poveikiui, ugdant profesinės ir gyvenimo karjeros planavimo gebėjimus, skatinant mokymosi tęstinumą, didinant sėkmingo įsidarbinimo ir dalyvavimo darbo rinkoje galimybes, ugdant bendruosius gebėjimus ir socialinius įgūdžius, būtinus šiuolaikinei darbo rinkai.
Projekto tikslinė grupė - 250 socialiai pažeidžiamų asmenų (socialinės rizikos vaikai, asmenys paleisti iš laisvės atėmimo vietų, nedirbantys ir nesimokantys probacijos pareigūnų prižiūrimi asmenys, socialinės pašalpos gavėjai).
Planuojama projekto trukmė 36 mėn. Projekto veiklos apima Šiaulių r., Akmenės r., Joniškio r., Radviliškio r., Kelmės r., Pakruojo r.

2019-02-05
Mokymai „Socialinių įgūdžių ugdymas“ Šiaulių „Ringuvos“ specialiojoje mokykloje


Ugdymo ir socialinės integracijos garantijos sudaro sąlygas atskleisti ir plėtoti vaikų ir suaugusių asmenų potencialą, turi svarbų vaidmenį asmens intelektinių, socialinių gebėjimų raidai. Tačiau net ir įstatymiškai įteisintomis integracijos sąlygomis kai kurios negalių turinčių asmenų grupės patiria tam tikrų socializacijos problemų, susijusių tiek su nepalankiomis visuomenės nuostatomis, negalės stereotipais, tiek ir su elgsenos ypatumais...

PLAČIAU
2019-01-22
Socialinių įgūdžių ugdymas Šiaulių „Ringuvos“ specialiojoje mokykloje


Socialiniai įgūdžiai, kaip visaverčio socialinio gyvenimo prielaida, būtini siekiant asmens autonomiškumo, gebėjimo prisitaikyti prie socialinių situacijų, išreikšti save ir suprasti kitus. Tai harmoningo buvimo socialinėje grupėje sąlyga, galimybė individui efektyviai veikti socialinėje aplinkoje, sėkmingos socializacijos prielaida...

PLAČIAU
2018-12-10
„Bendrųjų gebėjimų ugdymas“ ir praktika Baisogaloje


2017 m. atliktas projekto tikslinės grupės tyrimas atskleidė, kad socialiai pažeidžiami asmenys, siekiantys sėkmingos (re)integracijos į darbo rinką, norėtų tobulinti profesines, dalykines kompetencijas, sistemingai įgyti naujų teorinių žinių ir plėtoti praktinę patirtį. Jų teigimu tai padėtų lengviau susirasti darbą ir įsitvirtinti darbo rinkoje.

PLAČIAU
2018-08-23
Grupiniai socialinių įgūdžių užsiėmimai Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centre


Įgyvendinant Europos socialinio fondo finansuojamą projektą „Gebėjimų asimetrija“ Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centre rugpjūčio mėnesį grupinius socialinių įgūdžių užsiėmimus veda Socialinės integracijos centro karjeros konsultantės dr. Aistė Batūraitė ir dr. Margarita Jurevičienė. Socialiniai įgūdžiai, kaip visaverčio socialinio gyvenimo prielaida, būtini, siekiant asmens autonomiškumo, gebėjimo prisitaikyti prie socialinių situacijų; išreikšti save, suprasti kitus; bendrauti, išvengiant konfliktų, palaikant gerus komunikacinius ryšius. Turimi socialiniai įgūdžiai – tai harmoningo buvimo socialinėje grupėje sąlyga, galimybė individui efektyviai veikti socialinėje aplinkoje, sėkmingos socializacijos prielaida. Būtent socialiniai įgūdžiai tarpusavio sąveikose formuoja žmogaus sąmonės pagrindą, jie yra tarsi jungtis tarp individo ir jo aplinkos ir leidžia asmenybei funkcionuoti kaip bendruomenės daliai. Vaiko/paauglio ateities perspektyvoje įgyti socialiniai įgūdžiai, tarsi darbinės veiklos pamatas, kuris gali būti laikomas profesinės sėkmės pranašu...

PLAČIAU
2018-08-14
Mokymai Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centre


Įgyvendinant Europos socialinio fondo finansuojamą projektą „Gebėjimų asimetrija“ Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centre liepos, rugpjūčio mėnesiais individualias konsultacijas teikia ir grupinius užsiėmimus veda Socialinės integracijos centro karjeros konsultantės dr. Margarita Jurevičienė ir dr. Aistė Batūraitė. Užsiėmimuose dalyvauja dvylika 14 – 18 metų amžiaus vaikų. Pokalbių metu siekiama įgalinti jaunuolius siekti asmeninio ir profesinio tobulėjimo, aktyviai įsitraukti į kitas projekto veiklas (kompiuterinio raštingumo, matematinių ir technologinių, iniciatyvumo ir verslumo bei kt. gebėjimų ugdymą), dalyvauti darbo paieškose. Susitikimų metu analizuojami individualūs vaikų poreikiai, motyvai ir įsitikinimai, turintys įtakos mokymosi ir darbo motyvacijai. Vaikai atlieka individualias užduotis, padedančias stiprinti pasitikėjimą savimi, ugdančias kritinį mąstymą bei gebėjimą spręsti gyvenimiškas problemas.

Individualaus profesinio konsultavimo metu siekiama atskleisti vaikų polinkius, interesų sritis, kartu analizuoti profesines galimybes. Susitikimų metu vaikai atlieka asmenybės kryptingumo nustatymo, profesijos pasirinkimo, profesinės motyvacijos ir kt. testus. Pokalbių metu analizuojamos asmenybės stiprybės, profesinės galimybės, sudaromas individualus profesinės karjeros planas, iš anksto numatant galimas problemas ir jų sprendimo būdus.