SIC


PROJEKTAS
„Jaunimo karjeros iniciatyvų integralus vystymas(is). Atrask savyje save“

NR. VP1-2.2-ŠMM-10-V-04-004

Dinamiškoje ekonomikos ir socialinėje srityje karjeros kompetencijos neišvengiamai svarbios jaunimui aktyviai kuriant individualią karjerą. Ankstyvą „iškritimą“ iš švietimo/darbo rinkos sistemos sąlygoja žema mokymosi, darbo motyvacija, nesugebėjimas prisitaikyti prie nuolat kintančios aplinkos, karjeros kompetencijų stoka. Pasekmė - vis didėjantis jaunų žmonių nusikalstamumas, alkoholizmas, narkotinių medžiagų vartojimas ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje. Priklausomi asmenys taip pat pasižymi tam tikrais asmenybiniais sunkumais, kuriems būtina nuolatinė pagalba prisitaikant visuomenėje, įsidarbinant bei saviugdai.

2013 m. birželio 6 d. Socialinės integracijos centras ir Europos socialinio fondo agentūra pasirašė projekto „Jaunimo karjeros iniciatyvų integralus vystymas(is). Atrask savyje save“ (Nr. Vp1-2.2-ŠMM-10-V-04-004) finansavimo ir administravimo sutartį. Projektas finansuojamas pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-10-V priemonę „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“. Projekto trukmė – 24 mėn.

Plačiau


-> Projektas spaudoje

Plačiau

-> Individualus profesinis konsultavimas

Plačiau

-> Profesinio infomavimo pamoka

Plačiau

-> Profesinis veiklinimas

Plačiau

-> Mokymai pagal „Aktyvi savivada karjeros projektavime“ programą

Plačiau

-> Savanorystė

Plačiau