SIC


PROJEKTAS
„LYGIŲ GALIMYBIŲ AKADEMIJA: PRIIMK. DRĄSINK. KEISKIS“

NR. VP1-1.3-SADM-01-K-01-012

Socialinės integracijos centras 2012 m. rugpjūčio 16 d. su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Europos socialinio fondo agentūra pasirašė projekto „Lygių galimybių akademija: Priimk. Drąsink. Keiskis“ Nr. VP1-1.3-SADM-01-K-01-012 finansavimo ir administravimo sutartį. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos fondų lėšomis pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.3-SADM-01-K priemonę ,,Diskriminacijos mažinimas ir socialinių problemų prevencija darbo rinkoje“.

Plačiau

Visus Lietuvoje ir už jos ribų gyvenančius tautiečius ir visus, kurie patyrė diskriminaciją dėl amžiaus, lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos kviečiame pasidalinti savo istorijomis, išsakyti savo nuomonę, vertybinį požiūrį į diskriminaciją darbo rinkoje. Su mumis susisiekite el. p. integracija@gmail.com, tel.: (8 41) 552061, mob. 867526246.

-> 2012 – 2014 m. renginiai Lietuvos mokyklose

Plačiau


-> Švietėjiški, informaciniai ir mokomojo pobūdžio renginiai darbdaviams

Plačiau